Ak?ll? Bisiklet Eski?ehirlilerle Bulu?tu

Eski?ehir Odunpazar? Belediyesi taraf?ndan yap?lan ?Ak?ll? Bisiklet Projesi? vatanda?lar?n hizmetine sunuldu.

Odunpazar? Belediyesi taraf?ndan yap?m?na ba?lanan Ak?ll? Bisiklet Projesi ile bisiklet kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas? hedefleniyor. Olu?turulan 26 kilometrelik alanda vatanda?lar ilk saat için 2 TL di?er he saat için ise 1 TL ödeyerek bisiklet kiralaya bilecekler.
Proje hakk?nda bilgi veren Odunpazar? Belediye Ba?kan? Burhan Sakall?, Eski?ehir?e ilkleri kazand?ran belediye olduklar?n? söyledi. Bu dönem belediye için aday olmad???n? hat?rlatan Sakall?, ?Odunpazar? Belediyesi sizlerinde bildi?i gibi ilklerin belediyesidir. bugün ?ehrimizde görev süremizin bitmesine kala yeni bir aç?l?? gerçekle?tiriyoruz. Eski?ehir?in ilk defa tan?d???, Avrupa ülkelerinde oldukça yayg?n olan ?Ak?ll? Bisiklet Projesini? hayata geçiriyoruz. Ad? ESB?S olan bu projede yakla??k 26 kilometrelik bir güzergahta 10 ayr? istasyonda 110 bisiklet ile vatanda?lar?m?za hizmet verece?iz. Bize bu projede destek veren herkese te?ekkür ederim? dedi.
Aç?l???n ard?ndan Ba?kan Sakall? ve ?l Emniyet Müdürü Mustafa ?ahin bisikletlere binerek ilk turu att?lar.

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish