ÜRÜNLER

Ürün ve Tan?t?m Katalo?unu ?ndirmek ?çin T?klay?n?z

Smart Bike Rental System

Bisikletlerin kredi kart? ve/veya kent ula??m kartlar?kullan?larak kiralanmas?n? sa?layan, endüstriyel bilgisayar entegreli, dokunmatik ekranl?, merkezi bilgisayar sistemi ile sürekli veri al??veri?i yapan ve bölgesindeki park istasyonlar?n yönetimi sa?layan ak?ll? ünitelerdir..

SMART DOCK

It is a device ensuring the recognition of identities of the bikes, giving the bikes to the users, ensuring them to be locked by taking from the user, being placed bikes connecting to the Smart bikes rental terminal

AKILLI B?S?KLET

Ak?ll? Bisikletler ?çine yerle?tirilen çiplerle istasyonla ba?lant? kurup kilitlemeyi aktif hale getiren yaz?l?m ile donat?lm??t?r. Standart boyutlarda olup ?ehir içi seyahat s?n?f? bisikletidir. Sürü? yoluna göre vitesleri bulunmas? ve koltu?unun yükseklik seviyesinin ayarlanmas? ile sürücüye rahat ve güvenli bir sürü? sa?layacakt?r.

AKILLI B?S?KLET K?RALAMA S?STEM? NASIL KULLANAB?L?RS?N?Z ?

Ak?ll? Ula??m Sistemleri(AUS)

S?n?rl? yol kapasitesi, artan araç ve yaya trafi?i ile ki?ilerin hareketlilik iste?inin artmas?, daha güvenli, daha h?zl?, daha kolay ve daha ekonomik bir ?ekilde ula??m ihtiyac?n? ortaya ç?karmaktad?r.

AUS insan?n üzerindeki dü?ünme veya karar verme yükünü hafifletmeye yönelik ula??m çözümleri olarak da tan?mlanabilir.

Bu uygulamalarda hedef, teknolojideki geli?meleri ula?t?rma ve trafi?in daha verimli ve güvenli planlamas?, yönetimi ve analizi için kullan?lmaktad?r.

What is the aim of STS?

  • ?nsan-araç-altyap?-merkez aras?nda çok yönlü veri al??veri?in sa?lanmas? (ve orta vadede ak?ll? araçlar?n geli?tirilmesi),
  • Trafi?in güvenli?i,
  • Yollar?n kapasitelerine uygun olarak kullan?m?,
  • Mobilitenin artt?r?lmas?,
  • Enerji verimlili?i sa?lanarak çevreye verilen zarar?n azalt?lmas? say?labilir.

Sürdürülebilir Ak?ll? Bisiklet Sistemleri?

Dünyan?n birçok metropülünde alternatif ula??m sistemi olarak kullan?lan ?Ak?ll? bisiklet Kiralama? trafik problemlerine çözüm üretmesinin yan? s?ra insan sa?l???, ula??m, turizm, çevre ve sosyal politikalara pozitif etkisi daha ya?anabilir kentlerin olu?mas?na katk? sa?lamaktad?r.

Ak?ll? bisiklet, Birçok metropolde bisiklet kullan?c?lar?na alternatif ula??m olarak hizmet veren teknolojik altyap? ile desteklenerek bisiklet ta??ma zorunlu?unu ortadan kald?ran ve kentteki ula??m a??na entegre olabilen sürdürülebilir payla??m sistemidir.

Sistem, kredi kart? ve abonelik sistemi olmak üzere kullan?c?lar?na 2 ?ekilde hizmet vermektedir. Kredi kart? kullanarak kiralama terminali üzerinden kullan?c?n?n önce sisteme kayd? yap?lmakta, sonras?nda kullan?c?ya verilen bir ?ifre ile al?nmak istenen bisikletin ak?ll? park? üzerinden kiralama i?lemi kolayca gerçekle?tirilmektedir. Abonelik kart? kullanarak kiralama i?lemi, e?er yeterli bakiye varsa ak?ll? bisiklet park?na abone kart?n? okutarak tamamlanmaktad?r. Kiralanan bisikletler istenilen parklara b?rak?labilmektedir.

Ak?ll? Araç Payla??m Sistemleri ?

Araç payla??m?;
Yeni nesil otomobil payla??m?d?r?
Araç sahipli?ine alternatif bir modeldir?
Otomobil sat?n almadan, birçok otomobile sahip olmakt?r.
Otomobilinize sadece kulland???n?z zaman para harcamak demektir.
Yani vergi, muayene, bak?m, kasko dü?ünmeden otomobilin sadece keyifli yanlar?na sahip olmak demektir?
?sterseniz k?yafetinizin rengine uyan bir otomobile bile kolayca ula?abilece?iniz, tercihlerinizi s?n?rlamadan/s?n?rland?rmadan kendinizi ifade edebilmenizdir.
?ehir için yeni bir ula??m alternatifidir.
Park probleminin çözümüne katk? sa?lamakt?r.
DNA?m?zda olan payla??m kültürünü trafi?e aktarmakt?r.
Yani trafikte daha az araç kullan?lmas?n? sa?lamakt?r.
Daha az yak?t tüketimiyle daha az karbon sal?n?m? demektir.
Dolay?s?yla çevreye dost bir yakla??md?r.
Sürü? al??kanl???n?n izlenmesiyle sorumlu kullan?m demektir.
Otomobil için daha az bütçe ile daha konforlu ya?am sa?lamak demektir.

 

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish