Ak?ll? Bisiklet ile Yolculuk Dönemi

Kad?köy-Kartal aras?ndaki 10 istasyonda 100 bisikletle geçen y?l may?s ay?nda ba?lat?lan Ak?ll? Bisiklet uygulamas? ilgi gördü. Kiralanan bisiklet say?s? 50 bine ula?t?. ?SPARK, Kad?köy-Kartal hatt?nda yakla??k bir y?ld?r uygulanan, Florya-Ye?ilköy hatt?nda da yak?nda ba?layacak Ak?ll? Bisiklet Projesi’ni, Tarihi Yar?mada’ya da ta??yacak.

?SPARK, Kad?köy-Kartal aras?nda kullan?lan bisikletlerde yaz döneminde ya?anan yo?unlu?a çözüm üretmek amac?yla kredi kart?yla kiralanabilen bisikletlerin abone kartla da kullan?labilmesi için çal??malar?n? tamamlad?. ?stanbullular, art?k kredi kart? ve abone kartla 1 saati 2 lira , 2 saati 3 lira, günlük 25 lira ücret ödeyerek, haftan?n her günü 07.00 ile 24.00 saatleri aras?nda bisikletleri kullanabiliyor.Ak?ll? Bisiklet Kiralama Sistemi, ilkbaharda yakla??k 6 kilometre uzunlu?undaki Florya-Ye?ilköy aras?ndaki güzergahta ba?layacak. Projede, 100 bisikletle 5 istasyon bulunacak.
Uygulama kapsam?nda hasar gören bisikletlerin tamir edilebildi?i Bak?m-Onar?m Kademesi ile Mü?teri Hizmetleri Noktas? da bulunacak. Projenin, elektrik ve internet alt yap? çal??malar? ba?lat?ld?. Öte yandan Avc?lar ve Büyükçekmece sahil yolunda da projenin hizmete aç?lmas? için planlama ve etüt çal??malar? devam ediyor.
?SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik, ?Kad?köy-Kartal aras?nda geçen y?l ba?latt???m?z uygulamay?, Florya-Ye?ilköy hatt?nda da hayata geçirmek için çal??malar?m?z? ba?latt?k. Ak?ll? bisiklet uygulamas?n? Tarihi Yar?mada ve Zeytinburnu gibi kentin uygun noktalar?nda hizmete sunmak için etüt çal??malar?m?z? devam ettiriyoruz. Vatanda?lar?n talepleri do?rultusunda kent genelinde uygun noktalarda bisiklet ünitelerini yayg?nla?t?raca??z? dedi.

SIRADA TAR?H? YARIMADA VE ZEYT?NBURNU-EM?NÖNÜ HATI VAR

?SPARK, Bahçe?ehir Üniversitesi i?birli?i ve ?stanbul Kalk?nma Ajans?’n?n deste?iyle Tarihi Yar?mada’da da uygulanmak üzere Ak?ll? Bisiklet Projesi haz?rlad?. Proje , bir y?l içinde hayata geçecek. ?lk etapta Sultanahmet, Topkap? Saray? önü, Gülhane Park? ve Eminönü olmak üzere 4 istasyonla hizmete ba?layacak uygulama, bu güzergahta yayala?t?rma projesi kapsam?nda geni?letilecek.
Tarihi Yar?mada’da belli noktalar?n araç trafi?ine kapat?lmas?yla birlikte hatt?n Beyaz?t, Vezneciler, Süleymaniye ve belirlenecek di?er alanlarda yayg?nla?t?r?lmas? hedefleniyor.
Uygulama, Zeytinburnu-Eminönü aras?ndaki 12 kilometrelik hatta da hayata geçirilecek. Zeytinburnu-Eminönü aras?nda, 10 istasyonla vatanda?lara hizmet verecek sistemde 100’ün üzerinde bisiklet olacak. Proje, Tarihi Yar?mada’daki uygulama ile Eminönü istasyonunda birle?ecek. Böylelikle güzergah ve ula??labilecek alan da uzat?lacak.

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish