Antbis A?ustos'ta Ba?layacak

Antalya Büyük?ehir Belediyesi?nin bisiklet kullan?m?n? yayg?nla?t?rmak amac?yla hayata geçirdi?i ?ANTB?S? A?ustos ortalar?nda hizmete ba?layacak.

Antalya Büyük?ehir Belediyesi yetkilileri, ANTB?S projesinden vazgeçilmedi?ini belirtti. ANTB?S?in fiziksel ve teknik kurulumunun yap?ld???, ancak sistemin henüz aç?lmad???n? belirten yetkililer, ANTB?S?in 5216 say?l? yasan?n 26?nc? maddesi çerçevesinde Büyük?ehir Belediyesi?nin 16.06.2014 tarih ve 311 say?l? karar?yla 10 y?ll???na, belediye ?irketi olan Antalya sa?l?k e?itim Kültür ?n?aat Ticaret Limited ?irketi (ANSET) taraf?ndan i?letilmesine karar verildi?ini duyurdu. Sistemin tam kapasite ile çal???p, hizmet verebilmesi için yasal i?lemlerin sürdü?üne dikkat çeken yetkililer, ANTB?S?in en geç A?ustos ay? ortas?nda hizmete açmay? planlad?klar?n? vurgulad?. DENEME SÜRÜ?Ü YAPILMI?TI
Antalya Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan haz?rlanan ve Bat? Akdeniz Kalk?nma Ajans? (BAKA) 2012 Y?l? Teklif Ça?r?s? döneminde AR-GE ve Yenilikçilik Odakl? Sanayi?nin Desteklenmesi Mali Destek Program??na ba?vurusu yap?lan ?Antalya Bisiklet Sistemi? (ANTB?S) projesi kabul edilmi?ti. Yürütülen proje kapsam?nda Büyük?ehir Belediyesi önü, Do?u Garaj?, Milli Egemenlik, Atatürk Park?, ?l Sa?l?k Müdürlü?ü önü ve konyaalt? Meydan??nda olmak üzere 6 istasyonun kurulumu yap?lm??t?. 40 bisiklet, 40 bisiklet park yeri ve 6 terminalinin (kiosk) bulundu?u bisiklet sistemi için farkl? zamanlarda deneme sürü?leri yap?ld?. Ancak 2014 yerel seçimleri öncesi gerçekle?tirilen deneme sürü?ünün, kamuoyuna aç?l?? olarak lanse edildi?i anla??ld?.

 

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish