?zmir'in yeni bisikletleri yola ç?kacak

?ZM?R Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan kurulan ve 40 kilometrelik sahil ?eridi boyunca kiral?k bisikletlerle sa?l?kl? ve çevreci bir ula??m imkan? sa?layacak sistemin aç?l??? 18 Ocak Cumartesi günü yap?lacak. K?saca B?S?M olarak adland?r?lacak sistemin slogan? da ?Yollar art?k B?S?M? olacak.

Sa?l?kl? ve çevreci ula??m arac? bisikletin kent içi kullan?m?n? yayg?nla?t?rmak amac?yla ?zmir Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan gerçekle?tirilen ?Bisiklet Kenti ?zmir? projesi için art?k geri say?m ba?lad?. Mavi?ehir ile ?nciralt? Ö?renci Yurtlar? aras?nda kalan güzergahta bisiklet kiralama sistemini sa?layacak özel park yerleri ve kiosklar?n kurulumu tamamland?. ?nciralt?-Alsancak Liman? aras?ndaki bölgeyi kapsayan ilk etab?n aç?l??? 18 Ocak Cumartesi günü yap?lacak. Toplam 15 istasyonu kapsayan güzergahtaki Üçkuyular ?skelesi ve Pasaport istasyonlar? ise halen devam k?y? düzenleme çal??malar?n?n tamamlanmas?n?n ard?ndan hizmete girecek. ?zmirlilerin bisiklet keyfi, yakla??k 1 ay sonra 29 istasyonun tamam?n? kapsayacak ?ekilde Mavi?ehir’e kadar uzanacak.

311 B?S?KLET HAZIR

?zmir Büyük?ehir Belediyesi kurulu?u ?ZULA? A.?. taraf?ndan i?letilecek sisteme k?saca B?S?M ad? verildi. ?Yollar art?k B?S?M? slogan?yla hizmet verilecek sistem kapsam?nda 311 bisiklet, 29 bisiklet kiralama istasyonu ve 439 özel kilitli park yeri ile hizmet verilecek. Sahil ?eridinde olu?turulan bisiklet yollar? dikey ba?lant? hatlar? ile desteklenerek bisiklet kullan?c?lar?n?n toplu ula??ma entegrasyonu kolayla?t?r?lacak. Bisikletseverler 40 kilometrelik sahil ?eridi boyunca kesintisiz ula??ma kavu?acak.

SUBSCRIBER CARD

B?S?M’den her kesimden insan?n yararlanabilmesi amac?yla kiralama ücretleri mümkün oldu?u kadar dü?ük tutulacak. Bisiklet kiralama ücreti ilk 1 saat için 2 TL olarak belirlendi. Sonraki her saat için ise 1 TL ödenecek. Kiralama noktalar?nda bulunan kiosklardaki pos cihazlar?ndan kredi kart?yla ve park yerlerinden üyelik kart?yla bisiklet kiralanabilecek. Bisiklet kullan?m sonunda herhangi bir istasyona iade edildi?inde, kullan?m süresi üzerinden belirlenecek bedel kredi kart?ndan tahsil edilecek. Sisteme üye olan kullan?c?lar ise dolum yapt?rd?klar? abone kart?yla kiralama yapabilecek. Bilgilendirme panolar? sayesinde de hangi istasyonda uygun bisiklet ile bo? park yeri bulundu?u bilgisine ula??labilecek.

Projelendirilen 40 kilometrelik iç körfez k?y? ?eridi bisiklet yollar?, Sasal? Do?al Ya?am Park?’ndan Mavi?ehir Bal?kç? Bar?na??’na kadar mevcut bisiklet yolunu takip ederek buradan Kar??yaka Sahili Rekreasyon Alan? içerisinde rehabilite edilerek Alaybey Tersanesi’ne ula?acak. Alaybey Tersanesi’nden Bayrakl?’ya kadar banliyö hatt? ile Alt?nyol aras?nda devam eden bisiklet yolu güzergah?, Bayrakl? Nikah Dairesi öncesinde tekrar k?y? ?eridi rekreasyon alan?na inecek. Bayrakl? Vapur ?skelesi ve Turgut Özal Rekreasyon Alan?’n? kat eden güzergah, Alsancak Liman?’ndan sonra Kordon’a ç?k?p buradan M.Kemal Sahil Bulvar?’n? takip eden kesintisiz parkurla Fahrettin Altay Vapur ?skelesi’ne ve Bakü Bulvar? üzerinden ?nciralt? Kent Orman?’na ve Rekreasyon Alan?’na ula?acak.

Close Menu
en_USEnglish
tr_TRTürkçe en_USEnglish